Home » ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชนของท้องถิ่น 2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน | ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 2561 | รวมเพลงเพราะที่สุด

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชนของท้องถิ่น 2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน | ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 2561 | รวมเพลงเพราะที่สุด

[penci_button link=”#” text_color=”#000000″]ชมวิดีโอโดยละเอียดด้านล่าง[/penci_button]

Table of Contents

ติวเต็มรูปแบบ : พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560


สั่งซื้อหนังสือพัสดุ ได้เลย แค่กดเข้าไปที่นี่ https://www.pmangpor.com/

ติวเต็มรูปแบบ : พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชนของท้องถิ่น 2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน


ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชนของท้องถิ่น 2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

พาตะลุยข้อสอบ : พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ตอนที่ 1/6)


สั่งซื้อหนังสือพัสดุ ได้เลย แค่กดเข้าไปที่นี่ https://www.pmangpor.com/

พาตะลุยข้อสอบ : พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ตอนที่ 1/6)

การจัดซื้อครุภัณฑ์วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในระบบ eGP


เป็นการสาธิตวิธีการบันทึกข้อมูลในระบบ eGP จัดซื้อครุภัณฑ์วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยใช้เงินงบประมาณ เพื่อให้โรงเรียนได้นำไปใช้งาน (ขออภัยเนื่องจากลองใช้โปรแกรมเวอร์ชั้นใหม่ในการบันทึกเม้าส์เลยไม่แสดง)

การจัดซื้อครุภัณฑ์วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในระบบ eGP

การปฏิบัติตามระเบียบและข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ Part 2 จบ.


กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดโครงการอบรม เรื่อง การปฏิบัติตามระเบียบและข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หัวข้อ “ใส่ใจระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างสักนิดก่อนที่ชีวิตจะเปลี่ยนไป” โดยมี นายมณเฑียร เจริญผล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นวิทยากร เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแกบุคลากรกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ ณ ห้องประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ.2559 (ช่วงที่ 2 จบ)

การปฏิบัติตามระเบียบและข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ Part 2 จบ.

พาตะลุยข้อสอบ : พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ตอนที่ 2/6)


See also  NECTEC Presentation 2019 [ สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน] | บกพร่องทางการได้ยิน | รวมเพลงเพราะที่สุด

สั่งซื้อหนังสือพัสดุ ได้เลย แค่กดเข้าไปที่นี่ https://www.pmangpor.com/

พาตะลุยข้อสอบ : พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ตอนที่ 2/6)

SPOT แนะนำกรมสนับสนุนสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.)


กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) เป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนให้มีคุณภาพ เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคและการพึ่งตนเองด้านสุขภาพที่ยั่งยืนแบบมีส่วนร่วม

SPOT แนะนำกรมสนับสนุนสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.)

การจำแนกงบรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของท้องถิ่น EP. 1


การจำแนกงบรายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของท้องถิ่น EP. 1

แถลงข่าวจากศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์ฯ กรณีโรคติดเชื้อไวรัส COVID19 วันที่ 21 เมษายน 2563 NBT2HD


แถลงสถานการณ์ COVID19 วันที่ 21 เมษายน 2563

See also  Step by Step Harmonica Lessons - Lesson 1. | ฮาโมนิก้า | รวมเพลงเพราะที่สุด

💥สดจาก กระทรวงสาธารณสุข

COVID19
NBT2HD
โควิด19
ผู้สูงอายุ
กระทรวงสาธารณสุข
กรมประชาสัมพันธ์

แถลงข่าวจากศูนย์ปฏิบัติการด้านการแพทย์ฯ กรณีโรคติดเชื้อไวรัส COVID19 วันที่ 21 เมษายน 2563 NBT2HD

อบรมการตรวจการจ้าง การควบคุมงานและการประมาณราคาก่อสร้าง กรมวิทย์ฯ P.1


กองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จัดอบรม “การตรวจ การจ้าง การควบคุมงานก่อสร้างและการประมาณราคาก่อสร้าง” เพื่อให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ มีความรู้ความเข้าใจใน ข้อกำหนดและกฎระเบียบที่ถูกต้องโดยมีวิทยากรจากกองแบบแผน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ มาให้ความรู้ ณ ห้องประชุมกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2560

อบรมการตรวจการจ้าง การควบคุมงานและการประมาณราคาก่อสร้าง กรมวิทย์ฯ P.1

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับเรื่อง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชนของท้องถิ่น 2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน.

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชนของท้องถิ่น 2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชนของท้องถิ่น 2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

บทช่วยสอนที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 2561

สามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่นี่: ดูที่นี่

>>Future-user.com เราหวังว่าข้อมูลนี้จะมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับคุณ ขอบคุณมากที่รับชม.

#ระเบยบกระทรวงมหาดไทยวาดวยหลกเกณฑการชวยเหลอประชาชนของทองถน #แกไขเพมเตมถงปจจบน

[vid_tags]

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชนของท้องถิ่น 2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน

ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 2561.

4 thoughts on “ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การช่วยเหลือประชาชนของท้องถิ่น 2560 แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน | ราคากลางครุภัณฑ์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 2561 | รวมเพลงเพราะที่สุด”

Leave a Reply

Your email address will not be published.