Home » หลักเกณฑ์​คุณ​สมบัติ​การได้รับเบี้ยความพิการของคนพิการ | ใบรับรองความพิการ | รวมเพลงเพราะที่สุด

หลักเกณฑ์​คุณ​สมบัติ​การได้รับเบี้ยความพิการของคนพิการ | ใบรับรองความพิการ | รวมเพลงเพราะที่สุด

[penci_button link=”#” text_color=”#000000″]ชมวิดีโอโดยละเอียดด้านล่าง[/penci_button]

Table of Contents

ใบรับรองความพิการ ขอจากคลีนิคได้ไหม? ขอได้จากไหน?


ใบรับรองแพทย์ ขอได้จากโรงพยาบาลเท่านั้น

ใบรับรองความพิการ ขอจากคลีนิคได้ไหม? ขอได้จากไหน?

ประเภทของความพิการ


ประเภทของความพิการ

โรงพยาบาลเอกชนที่สามารถออกใบรับรองความพิการ


โรงพยาบาลเอกชนที่สามารถออกใบรับรองความพิการ

การตรวจและประเมินความพิการ ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย | กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลเลย


See also  5 สัญญาณเตือนหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน เส้นเลือดหัวใจตีบ | หมอหมีมีคำตอบ | อาการเส้นเลือดหัวใจตีบ

การตรวจและประเมินความพิการตามกฎหมาย (Medical Certificates For Disability) ประเภทความพิการ ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย โดยกลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลเลย
ผู้ที่สามารถออกใบรับรองความพิการได้
หลักเกณฑ์กำหนดความพิการทางการเคลื่อนไหวทางร่างกาย
1.1.หลักเกณฑ์การวินิจฉัยความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว
1.2.หลักเกณฑ์การวินิจฉัยความบกพร่องทางร่างกาย
1.3.การประเมินเบื้องต้น เช่น การดื่มน้ำ, การเดิน
ความพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางการร่างกาย เมื่อไหร่?ที่จะออกหนังสือรับรองได้
เอกสารรับรองความพิการ โดยพิจารณาจากความบกพร่อง

การตรวจและประเมินความพิการ ทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย | กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู โรงพยาบาลเลย

ขอบัตรคนพิการ ได้ที่นี


ขั้นตอนการขอบัตรคนพิการ
1.ไปตรวจร่างกายที่ รพ.เพื่อขอใบรับรองความพิการ(7 ประเภท)
2.นำเอกสารไปติดต่อที่ พมจ.(สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) ตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด
เอกสารที่ต้องนำไปติดต่อขอขึ้นทะเบียนคนพิการ ได้แก่
2.1 สำเนาทะเบียนบ้านตัวจริง+ถ่าเอกสาร
2.2 สำเนาบัตรประชาชนตัวจริง+ถ่าเอกสาร
2.3 รูปถ่าย 1 นิ้วหน้าตรงไม่สวมหมวก 2 รูป
2.4 ใบรับรองความพิการ(ที่แพทย์ รพ. ออกให้)
กรณียื่นแทน
1.พบแพทย์โดย เจ้าหน้าที่ รพ.สต.ช่วยรับรองความพิการจากการลงประเมินที่บ้านและสื่อสารกับแพทย์ผู้ออกใบรับรอง
2.เตรียมเอกสารทั้งหมดของผู้พิการตามข้างบน
3.เตรียมเอกสารของผู้แทน ได้แก่
สำเนาทะเบียนบ้านตัวจริง+ถ่าเอกสาร
สำเนาบัตรประชาชนตัวจริง+ถ่ายเอกสาร
ใบมอบฉันทะ
ติดต่อที่ พมจ.แล้วจะได้รับ บัตร+สมุดรับรองความพิการ

ขอบัตรคนพิการ ได้ที่นี

หลักเกณฑ์​คุณ​สมบัติ​การได้รับเบี้ยความพิการของคนพิการ


See also  รีวิว ขาตั้งกีต้าร์โปร่ง กีต้าร์ไฟฟ้า กีต้าร์คลาสสิค เบส ราคาถูก รุ่น 2in1 l โจ เต่าแดง taodang | ขาตั้งกีต้าร์ | รวมเพลงเพราะที่สุด

ขั้นตอน​/วิธีการดำเนินการขอรับเบี้ยความพิการขององค์กร​ปกครอง​ส่วนท้องถิ่น​

ประเภทของผู้พิการที่มีสิทธิทำบัตร


คนพิการ 7 ประเภท

ประเภทของผู้พิการที่มีสิทธิทำบัตร

บัตรคนพิการหมดอายุ, สูญหาย, ผู้พิการเสียชีวิต ทำไงดี


บัตรคนพิการหมดอายุ
ให้นำเอกสาร ได้แก่
1.บัตรประชาชน+สำเนา
2.ทะเบียนบ้าน+สำเนา
3.บัตร/สมุดผู้พิการที่หมดอายุ
4.รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 แผ่นถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
ติดต่อที่ พมจ.(สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) ตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อออกบัตรใหม่
กรณีชำรุดสูญหาย ก็ติดต่อที่ พมจ.ด้วยเอกสารที่เหลือ ตามรายการด้านบน
กรณีเสียชีวิตต้องแจ้ง พมจ.เพื่อจำหน่าย หากไม่แจ้งและรับเบี้ยต่อเนื่องมีความผิดและต้องคืนเงิน

บัตรคนพิการหมดอายุ, สูญหาย, ผู้พิการเสียชีวิต ทำไงดี

สอนประเมินความพิการ : ความพิการทางการเคลื่อนไหว


See also  รีวิวเลเซอร์รักษากระ ฝ้า, ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่, ทำแล้วกลับมาหรือไม่ l Suphawee | เลเซอร์ ฝ้า กระ ราคา

สถาบันสิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

สอนประเมินความพิการ : ความพิการทางการเคลื่อนไหว

3 ขั้นตอน การขอรับเบี้ยคนพิการ


วิธีการขอขึ้นทะเบียนรับเบื้ยคนพิการ
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิจะได้รับเงินเบี้ยความพิการ
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีภูมิลำเนาใน อบต. เขตเทศบาล สนง.เขตตามทะเบียนบ้าน
๓. มีบัตรประจำตัวคนพิการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะ ของสถานสงเคราะห์ของรัฐ
ขั้นตอนการยื่นคำขอยื่นคำขอรับเงินเบี้ย
ความพิการด้วยตนเอง
เตรียมเอกสารหลักฐาน ดังนี้
๑. บัตรประจำตัวคนพิการ
๒. ทะเบียนบ้านพร้อมสำเนา(ที่เป็นปัจจุบัน)
๓. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร

3 ขั้นตอน การขอรับเบี้ยคนพิการ

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหา หลักเกณฑ์​คุณ​สมบัติ​การได้รับเบี้ยความพิการของคนพิการ.

หลักเกณฑ์​คุณ​สมบัติ​การได้รับเบี้ยความพิการของคนพิการ

แลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ใบรับรองความพิการ

สามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่นี่: ดูที่นี่

>>https://aseanseafoodexpo.com/ เราหวังว่าข้อมูลนี้จะมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับคุณ ขอบคุณมากที่รับชม.

#หลกเกณฑคณสมบตการไดรบเบยความพการของคนพการ

คนพิการ คนพิการ,เบี้ยความ​พิการ คนพิการ,เบี้ยความ​พิการ,หลักเกณฑ์​การได้รับเบี้ยความพิการ

หลักเกณฑ์​คุณ​สมบัติ​การได้รับเบี้ยความพิการของคนพิการ

ใบรับรองความพิการ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.