15 Strangest Things Recently Discovered In Thailand | mist-x thailand

by Chakrii Malee
29 comments

15 Strangest Things Recently Discovered In Thailand | mist-x thailand

คุณกำลังมองหาหัวข้อ mist-x thailand? คุณกำลังมองหาข้อมูลเกี่ยวกับหัวข้อ 15 Strangest Things Recently Discovered In Thailand หรือไม่? ถ้าใช่ เชิญรับชมได้ที่นี่ครับ.

เปิดตำนาน "เกาะแห่งสายหมอก" | Mist Island Cinematic


เมื่อแสงสว่างจางหาย ความมืดไร้ที่ซ่อนตัว.. “เกาะแห่งหมอกจึงปรากฏขึ้น” 🐲
เรื่องราวการต่อสู้ในดินแดนอารยธรรมตะวันออก และมังกรโบราณ กำลังจะเผยให้ทุกคนได้เห็น!! 🌫️
.
เตรียมพบกับ Airi โฉมใหม่ และอัปเดตใหม่มากมาย ใน RoV เร็ว ๆ นี้ 💥

19มกรา RoVอัปเดทใหม่ เพื่อนซี้ตีป้อม RoV AoV ArenaofValor อาโอวี

เปิดตำนาน "เกาะแห่งสายหมอก" | Mist Island Cinematic

안개마을(1982) / Village of Haze (Angemaeul)


영화의 자세한 정보를 보려면 아래의 웹주소를 방문하세요.
For detailed information on this film, visit :
(한국어) https://www.kmdb.or.kr/db/kor/detail/movie/K/03674
(English) https://www.kmdb.or.kr/eng/db/kor/detail/movie/K/03674

감독(Director) : 임권택(Im KwonTaek)
출연 : 정윤희(수옥),안성기(깨철),박지훈,진봉진,오영화,이예민,김지영(마을 아낙),조남경,최동준(마을 주민),조인선,주상호(마을 주민),조학자,곽은경,김기범,양일민,나정옥,홍동은,권일정,고설봉,오중근,장정국,안진수,신양균,이재학,임옥경,최상호,김진,정규영,태일,성명순,한명환,이석구,김경란,양춘

줄거리 : 수옥(정윤희)은 두메산골의 초등학교로 발령받아 서울에서 내려온다. 수옥은 동네 어귀 버스 정류장에서 처음 본 남루한 차림의 깨철(안성기)에게서 섬뜩한 느낌을 받는다. 그녀는 동족부락인 이 마을에서 이방인인 깨철에게 마을 여자들이 밥도 주고 잠자리도 제공해주는 것을 보고 그의 존재에 대해 관심을 갖게 된다. 그러던 어느 날 동네 남자 중 하나인 화천이 깨철이 자신의 처와 간통했다며 깨철을 구타하는 사건이 발생한다. 동네 남자들은 성불구자인 깨철이 어떻게 간통을 하냐며 사실을 부인한다. 수옥은 마을여자들과 깨철의 성적관계를 의심하던 중 술집여자인 산월을 시켜 깨철이 성불구자임을 확인한다. 그러나 얼마 후 한 동네 아낙이 옥수수 밭에서 정사를 벌이는 모습을 목격하게 되고, 집성촌이자 모두가 친척관계로 얽혀 있는 이 마을에서 도시와 같은 익명성을 보장해주지 못하는 마을의 성격에 대해 생각해본다. 동네 남자들은 술집의 벙어리 처녀 산월과의 관계를 통해 성적 욕구를 해소하지만, 도덕성과 전통을 강조하는 폐쇄적인 마을에서 마을 여자들에게 억압된 성적 욕망도 풀고 익명성도 보장해줄 수 있는 인물은 깨철이 뿐이었다는 사실을 알게 된다. 깨철은 동족부락을 유지하도록 만드는 존재였던 것이다.
동네 사람들 중 하나인 동료교사를 통해 자신의 의심을 확인한 수옥은 호기심이 충족되자 깨철에게서 관심이 멀어져가던 중, 서울에서 약혼자 영훈이 내려온다는 소식을 접한다. 수옥은 큰 기대에 차 기차역으로 달려 나가지만, 며칠을 역에 나가 기다려도 영훈은 오지 않는다. 크게 상심한 수옥은 비오는 날 우연히 방앗간에서 깨철을 만나게 되고, 깨철에게 거의 강간을 당하다시피 정사를 나누게 된다. 수옥은 영훈을 기다리며 눌려있던 성적 욕구가 깨철을 통해 분출됨을 느낀다. 얼마 후 수옥은 영훈과의 결혼을 위해 마을을 떠나게 된다. 수옥을 배웅 나온 새로 부임해온 여선생은 동네 어귀에 앉아 있는 예사롭지 않은 깨철을 수옥이 그랬던 것처럼 섬뜩함을 느끼며 바라본다. 수옥은 깨철의 존재를 알려주려다가 그만두고 떠난다.

Casts : Jeong YunHee, Ahn SeongKi, Lee YeMin, Kim JiYoung, Park JiHun

SYNOPSIS : Suok’s first post is at an elementary school at a mountain village. In tattered rags, Kaechul stands at the village entrance with a strange glint in his eyes. There is something frightening about him. Kaechul is a stranger in the village. One day, Hwachun beats Kaechul up saying that he’s rape his wife. All the villagers say that Kaechul is impotent. Suok goes to greet her fiancee one day. When he doesn’t come, Suok returns disheartened. She goes into an oil warehouse to escape the rain. There, Suok is drawn to Kaechul and they make love. The villagers completely ignore Kaechul and his presence is hardly felt in the village. The day Suok leaves, a newly appointed female teacher arrives, seeing the brightly lit eyes of Kaechul.

안개마을(1982) / Village of Haze (Angemaeul)

Señorita เจมส์ จิรายุ & วี วิโอเลต


See also  10 เกมออนไลน์ MMORPG เปิดใหม่ ในปี 2021 | เกมส์ online ใน ไทย

AISFamily
AIS30thAnniversary
Jirayu_jj
VioletteWautier

Señorita  เจมส์ จิรายุ & วี วิโอเลต

15 Strangest Things Recently Discovered In Thailand


Thailand is a very ancient country and also one which is filled with mysteries and strange things. This is surely one of the most fascinating countries in Asia, and even in the entire world. From the magnificent beast that has made a dramatic return to the archaeological find which gave us a look at the life of a prehistoric giant, here’s the 15 Strangest Things Recently Discovered In Thailand!

► For copyright matters please contact us: OfficialAmerikano@hotmail.com

15 Strangest Things Recently Discovered In Thailand

Why Are There So Many Trans Women In Thailand? | ASIAN BOSS


The opinions expressed in this video are those of individual interviewees alone and do not reflect the views of ASIAN BOSS or the general Thai population.

Special thanks to our Asian Boss team in Bangkok.

Marie (Host) on Instagram ► https://www.instagram.com/bubicorn

We believe that any ordinary person can deliver real news and commentary. Through our original and indepth interviews of real people, we will challenge you the global youth to think critically and challenge various cultural and social issues.

Send us a message via our Facebook page if you have any questions or topic suggestions ► https://www.facebook.com/asianboss

Are you curious about real people’s perspectives from Asia on various cultural and social issues? Subscribe to ASIAN BOSS for more fun and informative videos ► https://goo.gl/TRcSbE

women thailand asianboss

Why Are There So Many Trans Women In Thailand? | ASIAN BOSS

길소뜸(1985) / Gilsotteum (Kilsodeum)


영화의 자세한 정보를 보려면 아래의 웹주소를 방문하세요.
For detailed information on this film, visit :
(한국어) https://www.kmdb.or.kr/db/kor/detail/movie/K/03899
(English) https://www.kmdb.or.kr/eng/db/kor/detail/movie/K/03899

감독(Director) : 임권택(Im KwonTaek)
출연 : 김지미(민화영),신성일(김동진),한지일(맹석철),김지영(맹석철의 아내),이상아(어린 민화영),김정석(어린 김동진),오미연(김동진의 아내),김기수,김복희,진봉진,김설하,주상호,이인옥,허기호(음악선생님),전숙,이석구,손부,김애라,권일정,조학자,오세장,홍명구,신동욱,오용섭,고앤이,이중수,김진희,권경아,박상영,임성일,이영임,박광민,최불암(의사),전무송(민화영의 남편)

줄거리 : 이산가족 찾기가 한창인 1983년 여름, 화목하고 부유한 가족을 꾸려나가던 화영(김지미)은 남편(전무송)의 권유로 방송국에 아들을 찾으러 가다가 회상에 젖는다. 화영은 해방과 함께 황해도의 작은 마을 길소뜸으로 이사를 가서 고아(이상아어린 화영)가 되고, 아버지 친구 김병도와 함께 살다가 자신을 따뜻하게 감싸주는 김 씨의 아들 동진(김정석어린 동진)과 사랑하게 된다. 비 오던 날 둘은 사랑을 나누고 화영은 아이를 낳지만, 한국전쟁이 일어나고 운명이 서로 엇갈리며 만날 수 없게 된다. 화영은 우연히 여의도 만남의 광장에서 아들을 찾다가, 자신의 목숨을 구해준 사람의 딸(오미연)과 결혼하고서도 가족을 버려두다시피 하고 화영을 기다리며 살아온 동진(신성일)을 만나게 된다. 둘은 자신의 부모를 찾고 있던 석철(한지일)을 만나고 그가 자신들의 아들임을 감지한다. 화영과 동진은 석철을 찾아가지만 화영은 바닥 인생을 살아온 석철의 무례한 행동에 이질감을 느낀다. 석철의 흉터와 유전자 친자 확인으로 석철이 아들임이 거의 확실해지지만, 화영은 완전한 확증이 아니라면 믿지 못하겠다며 이를 거부하고 돌아선다. 화영이 준 남편의 명함을 쓰레기통에 버리며 동진 역시 힘없이 돌아선다. 차를 타고 달리던 화영은 잠시 멈춰 서서 눈물을 흘리지만 다시 제 갈 길로 떠난다.

Casts : Kim JeeMi, Shin SeongIl, Han SoRyong, Choi BulAm

See also  Maki x Nico - Cowgirl Position Oneshot Yuri (Español) | yuri r18

SYNOPSIS : In the summer of 1983, many were searching for family members who were separated during the Korean War. At her husband’s urging, Hwayoung goes to a meeting place to see if she can find her son when she gets caught up in memories. With the liberation of the nation, she goes to the town of Kilsodeum and becomes an orphan. Hwayoung goes on to live with her father’s friend, Kim Byungdo and falls in love with his son. In Yeouido, at the meeting spot, Hwayoung meets Dongjin. Though he is married to another woman, he had been waiting for her. With him is Hwayoung’s son, Seokchul. Meeting Seokchul, Hwayoung feels the distance of 33 years between her and her son. However, she weeps tears as she identifies Seokchul as her son.

길소뜸(1985) / Gilsotteum (Kilsodeum)

กลัวใจ Ost.เกมเสน่หา | ปนัดดา เรืองวุฒิ | Official MV


Digital Download 4933074
เพลง กลัวใจ (เพลงประกอบละคร เกมเสน่หา)
ศิลปิน ปนัดดา เรืองวุฒิ
คำร้อง มณฑวรรณ ศรีวิเชียร
ทำนอง เรืองกิจ ยงปิยะกุล
เรียบเรียง บุรินทร์ สุภัครพงษ์กุล

ยิ่งห้ามใจเท่าไร ทำไมกลับยิ่งหวั่นไหวขึ้นทุกที “กลัวใจ” เพลงแทนความรู้สึกที่ต้องหักห้ามใจตัวเอง ไม่ให้ไปรักเธอ ถ่ายทอดเสียงร้องโดย “ปนัดดา เรืองวุฒิ” นักร้องเสียงคุณภาพที่เคยฝากผลงานเพลงประกอบละครช่อง 3 ไว้ก่อนหน้านี้ในเพลง ทำไม Ost.ระเริงไฟ และ แน่ใจเหรอ Ost.เพลิงบุญ

เพลงประกอบละคร เกมเสน่หา
Apple Music : https://apple.co/2luMKVv
iTunes : https://apple.co/2trUJGk
Spotify : https://spoti.fi/2tkZ3YB
JOOX : https://bit.ly/2JXBOOO
TrueID Music : https://bit.ly/2MckZw0

FB : http://www.facebook.com/ChandelierMusicLabel และ http://www.facebook.com/ch3soundtrack
IG : @chandelier_music และ @ Ch3Thailand Music
Youtube : Ch3Thailand Music WWW.เพลงละครช่อง3.com

เกลียดเธอเลยด้วยซ้ำไป ไม่อยากจะมองหน้ากัน ฉันไม่เคยเชื่อสักวัน ว่ามันจะเปลี่ยนอย่างไร
หลอกลวงเธอเสมอมา และหลอกตัวเองเรื่อยไป ถึงเธอดีสักเท่าไร ยังไงก็จะไม่รัก

ไม่เคยคิด ว่าฉันจะใจอ่อนให้ใคร แต่ทำไมเปลี่ยนไป ไม่เคยรู้เลย

ห้ามใจแค่ไหน ก็ยังหวั่นไหว เมื่อไรที่ใกล้กัน
อย่าทำอย่างนี้ อย่าดีกับฉัน มันทำให้ฉันกลัว
กลัวใจจะลึกซึ้งขึ้นทุกวัน จนไม่ทันให้ถอนตัว
ยิ่งนานไป ก็ยิ่งกลัวใจฉันเอง

บอกตัวเองอยู่เรื่อยมา ว่าจะไม่ยอมแพ้ใคร ถึงเธอทำสักเท่าไร ไม่ได้สักอย่างจากฉัน
อยากจะเอาชนะเธอ แต่เจ็บไปเองทุกวัน หรือความจริงตรงข้ามกัน ฉันเองเป็นคนพ่ายแพ้

(ซ้ำ /)

กลัวใจ Ost.เกมเสน่หา | ปนัดดา เรืองวุฒิ | Official MV

‼ กลับมาแล้ว!😱 เมื่อเหลือปลื้ม 2คน Noardra x Sceat 🔥 พาแบกแรงค์ตี้ MSC จนแชมป์ 🏆 | MOMENTS EP.165


Noardra Buiarampubg pubgไทย
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
👍 ฝากกด Like Share Subscribe ขอบคุณทุกการติดตาม 🙏
🔔 อย่าลืมกดกระดิ่ง! เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปด้วยน้ะ ❤️
🚩 ติดต่อ Sponsor/ส่งคลิปของคุณ pubgnajaa@gmail.com
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
🎬 Creditclips
► Noardra : https://www.twitch.tv/noardra
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

‼ กลับมาแล้ว!😱 เมื่อเหลือปลื้ม 2คน Noardra x Sceat 🔥 พาแบกแรงค์ตี้ MSC จนแชมป์ 🏆 | MOMENTS EP.165

TRUST WALLET AIRDROP TODAY | FREE NFT AIRDROP BINANCE AIRDROP | NEW CRYPTO AIRDROP TODAY Binance


TRUST WALLET AIRDROP TODAY | FREE NFT AIRDROP BINANCE AIRDROP | NEW CRYPTO AIRDROP TODAY Binance
👇………………………..✨………………………👇

✔ Tellegram link : https://t.me/feature_earning

✔ All required link : https://t.me/feature_earning

✔ Airdrop channel :
https://t.me/FE_lite

………………………………………………………………….

TRUST_WALLET_AIRDROP_TODAY TOKEN_CLAIM_FREE BITCOIN_AIRDROP NEW_CRYPTO_AIRDROP_TODAY binance NFT

Your queries 😉 :

new Airdrop
New Airdrop instant withdraw
New Airdrop token
New airdrop coin
New airdrop today
New airdrop crypto
New airdrop 2021
New airdrop trust wallet
New airdrop crypto 2021
Crypto airdrop
Crypto airdrop 2021
Crypto airdrop kya hota hai
Crypto airdrop malayalam
Crypto airdrop tamil
Crypto airdrop instant withdraw
Crypto airdrop hindi
Crypto airdrop today
Crypto airdrop instant
Crypto airdrop kaise use kre
New token
New token tower event
New token kaise milega
New token event
New token launch
New token cryptocurrency
New token airdrop
New token on pancakeswap
Trust wallet airdrop
Trust wallet airdrop today
Trust wallet new token
Trust wallet crypto
Trust wallet token airdrop
Trust Wallet airdrop withdraw
Trust wallet airdrop June
Crypto news today
Crypto news
Crypto news today hindi
Crypto news today live
Crypto news today live
Crypto news live
Crypto news today India
Crypto news today tamil
Crypto news hindi
Crypto news alerts
Crypto faucet
Crypto airdrop today
Cryptocurrency
Crypto news news today
Cryptocurrency for beginners
Cryptocurrency news todtoday
add money, trust wallet withdraw to bank account, trust wallet airdrop, trust wallet tutorial, trust wallet withdraw, trust wallet free token, trust wallet pancakeswap, new airdrop, new airdrop instant withdraw, new airdrop token, new airdrop video, new airdrop crypto, new airdrop 2021,new airdrop trust wallet, new airdrop today, new airdrop coin,
new airdrop instant withdraw, airdrop instant withdraw, new airdrop instant withdraw 2021, new airdrop instant payment, instant withdrawal airdrop 2021, instant airdrop, new crypto airdrop 2021, today new airdrop, airdrop new, instant withdraw airdrop, airdrop crypto, new cryptocurrency airdrop, crypto airdrop, airdrop, airdrop 2021, crypto airdrop 2021, binance airdrop, airdrop token, free bitcoin airdrop, new airdrop instant withdraw today, Free token claim,
Claim $50 USDT New Airdrop Trust Wallet, New Airdrop Instant Withdraw, trust wallet airdrop,airdrop trust wallet,trust wallet airdrop today,trust wallet,trust wallet token airdrop,airdrop,trust wallet airdrop 2021,trust wallet new airdrop,trust wallet airdrop withdraw,free airdrop,new trust wallet airdrop,new airdrop,crypto airdrop,trust wallet free tokens,airdrop crypto,trust wallet free token,twt trust wallet airdrop,instant receive trust wallet airdrop,instant airdrop,free airdrop token 2021,free trust wallet airdrop,trust wallet airdrop claim
new Airdrop today, new solana airdrop, new sol Airdrop, new Fantom airdrop today fantom network Airdrop, solana network Airdrop, new Airdrop Instant payment, new Instant Paytm Earning app, earn money online, make money online, earn money from airdrops, earn money from mobile, best Earning app 2021, new metamask Airdrop, how to add fantom network in metamask.

See also  STRANGER THINGS 3 Review | the stranger things 3

Shiba inu Airdrop
shiba inu free Airdrop
Shiba inu today news
when Shiba inu price pump
binance free nft airdrop
free nft airdrop
today new free nft airdrop

🔖Cryptocurrency is subject to Market Risk.
Past performance is not a guarantee of futureperformance. The risk of loss in trading and
investment in Cryptocurrency can be substantial. You should therefore carefully consider whether such trading is suitable for you in light of your financial condition. Please ensure that you understand fully the risks involved and do invest money according to your risk bearing capacity.

🔖Copyright Disclaimer under Section 107 of the copyright act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Nonprofit, educational or personal use tips the balance in favour of fair use.

🔖Feature earning and any person associated with this channel accepts no liability for any kind of content uploaded on this channel or responsibility for any
direct, indirect, Implied, punitive, special, incidental or other consequential damages, arising, directly or indirectly on account of any action taken based on the information provided on this channel. We request
people not to take our content too seriously & we sincerely apologize for any such hurt our video might have caused.

TRUST WALLET AIRDROP TODAY | FREE NFT AIRDROP  BINANCE AIRDROP | NEW CRYPTO AIRDROP TODAY Binance

Getamped X Thailand MIC แนะนำลูกเล่นที่ใช้ค้นหา acc


อันนี้เป็น video แรกที่ใช้ microphone ในการพูดบรรยาย

Getamped X Thailand MIC แนะนำลูกเล่นที่ใช้ค้นหา acc

นอกจากการดูวิดีโอที่แชร์เหล่านี้แล้ว คุณยังสามารถค้นหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์อื่นๆ ได้ที่นี่: ข้อมูลที่น่าสนใจเพิ่มเติมที่นี่.

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ 15 Strangest Things Recently Discovered In Thailand.

15 Strangest Things Recently Discovered In Thailand

ดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมที่นี่: ดูที่นี่.

Tag เกี่ยวข้องกับ mist-x thailand.

[vid_tags].

#Strangest #Discovered #Thailand.

หวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณ ขอแสดงความนับถือ.

You may also like

29 comments

Kapas Putih 23/08/2021 - 17:24

Fake mermaid

Reply
Annie Keating 23/08/2021 - 17:24

Thank you for uploading! If you have a minute, I recorded some original tunes. As a fellow music fan, I'd love if you'd check it out. It's on my page. Really apprecaite it!

Reply
Robert Davenport 23/08/2021 - 17:24

Photo shop show LIES

Reply
thomas saunders 23/08/2021 - 17:24

That part of the world anything is possible

Reply
William Borgemo 23/08/2021 - 17:24

Jesus loves you and can forgive you your sins

Reply
Mark Gordon 23/08/2021 - 17:24

the last clip of the video was heart broken 😢💔,those poor little tiger cubs🐯😔😒☯️✡🙁😠

Reply
kaitlynn moren 23/08/2021 - 17:24

Photoshop on the fish man 🤣🤣

Reply
Hillary C 23/08/2021 - 17:24

🤣 @ #raretopic. It's not real, it's a sculpture

Reply
Ginger Marie 23/08/2021 - 17:24

God loves you so much that He sent His Holy Son Jesus from heaven to earth, to be born of a virgin, to grow up and die on a cross for our sins, and to be put into a tomb 3 days and rise from the dead the third day, and He (Jesus) went back up to heaven. We must receive Sinless Jesus sincerely to be God's child(John 1:12).After we get saved by grace through faith in Christ, if we truly love the Lord Jesus Christ, then we will obey Jesus(John 14:15). Mark 1:15 "And saying, the time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand: Repent ye, and believe the gospel." Jesus said in John 14:15 "If you love Me, keep My commandments. "There's a real hell. It says in Revelation 21:8 "But for the cowardly, & unbelieving, and abominable, and murderers, and immoral persons and sorcerers and idolaters and all liars, their part will be in the lake that burns with fire and brimstone…" Please sincerely receive Holy Jesus and put your true faith and trust in Him today and *please repent

Reply
lay lays lit and Rapleile Savage's 23/08/2021 - 17:24

The mermaid creature reminded me of the merman in the movie Cabin in the Woods!..

Reply
Witchelm 373 23/08/2021 - 17:24

The narrator's voice puts me off , it sounds robotic ?

Reply
sport family and nature tv 23/08/2021 - 17:24

just to shout my channel idol keep it up god bless you

Reply
sport family and nature tv 23/08/2021 - 17:24

sport family and nature tv always watching your video idol god bless you all

Reply
Kati Carson 23/08/2021 - 17:24

WhoA!!

Reply
liveuk 23/08/2021 - 17:24

Why don't you put sources you have taken in the description?

Reply
Brenda Faithful 23/08/2021 - 17:24

#rare topic
A fake!

Reply
Mihin Tai 23/08/2021 - 17:24

LOL is that really a new ant species??? Its so common here!

Reply
King Charles VII 23/08/2021 - 17:24

THAILAND SHOULD REMOVE THIER NONSENSE KING.

JESUS SAVES!
#END CORRUPTION AND CRIMES.

Reply
Arkordorki Sungoh 23/08/2021 - 17:24

👍👍

Reply
Chris 23/08/2021 - 17:24

Shawn Mccraney's Heart of the Matter channel has good ✝️ content.

Reply
Optimistic 23/08/2021 - 17:24

Tigers aren't strange, d*ck.

Reply
craig barreres 23/08/2021 - 17:24

5000 years ago
Big flood
It's in the bible.
All glory to God and his son Jesus Christ Our king and Savior.

Reply
Megan Rose 23/08/2021 - 17:24

I see you’re still scaring ppl into subscribing 😤 you really need to stop that pls?

Reply
Raquel Hampac 23/08/2021 - 17:24

The giant is probably died in the great flood

Reply
Krissy Randolph 23/08/2021 - 17:24

I love Thailand, it's people and the experience of getting to spend time with the wild animals. May God protect this wonderful country from dangers as well as calamities and disasters!

Reply
Maria Simone 23/08/2021 - 17:24

The weirdest but interesting country I've ever lived into. My 29 years of living there made me no surprised of findings like these. There are more in Ayutthaya, Chiang rai and Chiang Mai even in the deep provinces of Thailand

Reply
Zac vaper 23/08/2021 - 17:24

So stupid!

Reply
I-JAM Inventions 23/08/2021 - 17:24

Dude

Reply

Leave a Comment