Home » U-Review สาขาวิชาทันตสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สุพรรณบุรี สถาบันพระบรมราชชนก | ศูนย์ สิริ น ทร | รวมเพลงเพราะที่สุด

U-Review สาขาวิชาทันตสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สุพรรณบุรี สถาบันพระบรมราชชนก | ศูนย์ สิริ น ทร | รวมเพลงเพราะที่สุด

[penci_button link=”#” text_color=”#000000″]ชมวิดีโอโดยละเอียดด้านล่าง[/penci_button]

Table of Contents

แนะนำสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ (ไทย)


วิดีโอแนะนำสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
ในเวอร์ชั่น ภาษาไทย ปี 2563

แนะนำสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ (ไทย)

แนะนำ งานกายภาพบำบัด


วิดีโอแนะนำ งานกายภาพบำบัด
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

แนะนำ งานกายภาพบำบัด

แนะนำ งานศูนย์สาธิตอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ


วิดีโอแนะนำ งานศูนย์สาธิตอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

แนะนำ งานศูนย์สาธิตอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ

VTR ประชาสัมพันธ์สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ


สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เป็นศูนย์วิชาการและศูนย์บริการเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูในสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ก่อตั้งขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือและส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการในประเทศไทย โดยในปี ๒๕๓๑ ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ มีฐานะเป็นกองหนึ่งของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีที่ทำการชั่วคราวอยู่ที่ชั้น ๔ ตึกสถาบันทันตกรรม และในปี ๒๕๓๓ ได้เริ่มก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ โดยได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิสายใจไทย สถาบัน National Rehabilitation Center for the Disabled (NRCD) แห่งประเทศญี่ปุ่น และกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ ได้รับพระราชทานนาม “ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ” และเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ได้พระราชทานพระราชานุญาตเปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ” โดยต่อมาได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ มีภารกิจหลักในการดูแลสุขภาพคนพิการ ทั้งด้านการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ การศึกษา วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมายจากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ยังมียุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาระบบฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของคนพิการ ครอบครัว ชุมชน และสังคม เพื่อให้คนพิการในระยะเฉียบพลันและกึ่งเฉียบพลันได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ สามารถกลับมาพึ่งพาตนเองและเป็นต่อสังคมได้ หากได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่เหมาะสม
วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรนำด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ระดับสากล มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน”

VTR ประชาสัมพันธ์สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

แนะนำ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก


วิดีโอแนะนำ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

แนะนำ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ


สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
(Sirindhorn National Medical Rehabilitation Institute)
เป็นศูนย์วิชาการ สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 โดยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปัจจุบันสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ได้พัฒนาตนเองให้ก้าวสู่การ “เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ที่มีสมรรถนะสูง มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการและผู้ป่วย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน”

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

VDO PRESENT ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ


VDO PRESENT ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ

หุ่นยนต์ฝึกเดิน ฟื้นฟูสุขภาพผู้พิการ


กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข นำนวัตกรรมและเทคโนโลยี หุ่นยนต์ฝึกเดิน มาใช้กับกลุ่มผู้พิการ เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของผู้พิการให้ดีขึ้น

เครื่องหุ่นยนต์ฝึกเดิน หรือ โลโคแมท จากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ ที่สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ กรมการแพทย์ นำเข้ามาเพื่อช่วยฝึกทักษะการเคลื่อนไหวในการเดินให้กับผู้ป่วยที่มีอาการ ของโรค อาทิ โรคพาร์กินสัน โรคสมองพิการ โรคหลอดเลือดสมอง ผู้ป่วยบาดเจ็บสันหลัง ซึ่งใช้ในการทรงตัวและสร้างความมั่นคงขณะเดินให้แก่ผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัด เพื่อฝึกทักษะการเคลื่อนไหวในการเดิน

ในขณะที่ผู้ป่วยเดินบนสายพานเลื่อน ขาของหุ่นยนต์จะขับเคลื่อนด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่คอยควบคุมการเคลื่อนไหวของข้อสะโพก และข้อเข่า เสมือนการเดินจริงในชีวิตประจำวัน โดยมีการฝึกเดิน35ครั้ง/สัปดาห์ ครั้งละ3045นาที รองรับน้ำหนักผู้ป่วยได้มากถึง 135กิโลกรัม

เช่นเดียวกับ เครื่องฝึกการทรงตัวบนลู่เดิน ที่เพิ่มทักษะด้านการทรงตัวขณะเดิน ให้กับผู้ป่วย ซึ่งมีความพิเศษ สามารถจำลองการเดินได้4ทิศทาง ทั้งด้านหน้า ด้านหลัง ซ้าย และขวา พร้อมชุดอุปกรณ์พยุงน้ำหนัก

ทั้งนี้ เพื่อการพัฒนาผู้ป่วยกลุ่มคนพิการถาวรที่ไม่สามารถเดินได้ ยังมีศูนย์ทดสอบรถนั่งคนพิการ มีคุณภาพเสมือนแขน และขา เพื่อตอบสนองความต้องการผู้พิการ โดยยังต้องนำเข้าจากต่างประเทศ และบางส่วนผลิตขึ้นในประเทศไทย

See also  อูคูเลเล่ขั้นเทพกับท่าดีดสุดพิสดาร! น้องปิ๊ง | ซูเปอร์เท็น | SUPER 10 | อูคูเลเล่ ราคา | รวมเพลงเพราะที่สุด

จากข้อมูลของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย เมื่อปี 2558 พบว่า ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวมากที่สุด ร้อยละ 48.81 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มคนพิการวัยสูงอายุ60ปีขึ้นไป ร้อยละ 51.26 รองลงมา คือ กลุ่มคนพิการที่อยู่ในวัยทำงานอายุ 1560ปี ร้อยละ 46.08 ซึ่งภาวะเจ็บป่วยจากโรคต่างๆ คือ สาเหตุของความพิการมากที่สุด สำหรับป่วยหรือผู้พิการที่สนใจสามารถเข้ารับการปรึกษาและบริการได้ที่ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นนวัตกรรม ที่จะช่วยฝึกพัฒนาการผู้ป่วยและผู้พิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

พัชรพงษ์ พันสวัสดิ์ ถ่ายภาพ
พรรษนันท์ ช่างคิด TNN ช่อง 16 รายงาน

TNN24 ออกอากาศทางทีวีช่อง 16
ชมสดได้ที่ http://www.tnnthailand.com/player.php

เกาะติดข่าวเด่นประจำวันได้ที่
http://www.tnnthailand.com
http://www.fb.com/TNN24

https://www.instagram.com/tnnthailand/

สถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 เป็นสถานีข่าวที่ถือหลักการของการนำเสนอข่าวตรงประเด็น ทันทุกความจริง รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นกลาง โดยทีมข่าวมืออาชีพ

หุ่นยนต์ฝึกเดิน ฟื้นฟูสุขภาพผู้พิการ

เรียนโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรเป็นยังไง ตอนที่ 1 [by We Mahidol]


0:10 นักกกายอุปกรณ์คืออะไร?
0:34 กายอุปกรณ์มีกี่ประเภท?
1:13 นักศึกษากายอุปกรณ์เรียนอะไรบ้าง?
2:32 เปิดกลองอปกรณนกกายอปกรณ์
4:36 กว่าจะมาเป็นขาเทียม!
7:09 ทำไม นศ.ต่างชาติถึงมาเรียนกายอุปกรณ์ที่เมืองไทย?

บางครั้งแพทย์ต้องตัดอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตคนไข้ แต่นักกายอุปกรณ์จะช่วยเติมเต็มสิ่งที่ขาดเพื่อให้เขากลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ แล้วนักกายอุปกรณ์คือใคร ทำหน้าที่อะไร นักศึกษากายอุปกรณ์เรียนอะไร พี่มิ้น กัญญาภัค พร้อมมาตอบคำถามผ่านประสบการณ์ และพาทัวร์โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรทุกซอกทุกมุม ไปดูกันว่ากว่าจะเป็นกายอุปกรณ์แต่ละชิ้น พวกพี่ ๆ เขาต้องเรียนรู้อะไรกันบ้าง ต้องผ่านการฝึกภาคปฏิบัติอะไรกันมาบ้าง จะโหดไหม จะสนุกไหม ติดตามได้ใน “เรียนโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร ม.มหิดล เป็นยังไง”

WeMahidol Mahidol เรียนมหิดลเป็นยังไง กายอุปกรณ์สิรินธร

YouTube : We Mahidol
Facebook : http://www.facebook.com/wemahidol
Instagram : https://www.instagram.com/wemahidol/
Twitter : https://twitter.com/wemahidol
มหาวิทยาลัย มหิดล Mahidol University : https://www.mahidol.ac.th/th/
Website : https://channel.mahidol.ac.th/

เรียนโรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธรเป็นยังไง ตอนที่ 1 [by We Mahidol]

เป็นกันเอง กับ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ตอนที่1


พบกับเรื่องราวที่น่าสนใจพร้อมร่วมพูดคุยอย่าง “เป็นกันเอง” ได้ทุกวันอาทิตย์ เวลา17.3017.55 น. ทางช่อง NBT2HD และ YouTube / “รายการเป็นกันเอง” ออกอากาศวันที่19 พฤษภาคม 2562

เป็นกันเอง กับ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ตอนที่1

เคนครีม Twin kids/เที่ยวศูนย์ดาราศาสตร์สิรินทร ดูท้องฟ้าจำลอง


เชียงใหม่ก็มีท้องฟ้าจำลองแล้วน้าา
อุทยานดาราศาตร์สิรินธร หรือ Narit เปิดให้บริการเมื่อเดือนมกรา 63
เป็นแหล่งการเรียนรู้เรื่องดาราศาสตร์ มีอาคารหอดูดาว อาคารท้องฟ้าจำลอง และอาคารปฎิบัติการ วันนี้เราพาเด็กๆไปที่อาหารท้องฟ้าจำลองเพื่อชมนิทรรศการณ์เกี่ยวกับ ดาราศาสตร์ เด็กๆได้ศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านอุปกรณ์ และวีดีโอ จะมีอะไรกันให้ศึกษาบ้างไปชมคลิปวีดีโอกันค่ะ (พาชมเหมือนไปเองเลยจ้า)

เคนครีม Twin kids/เที่ยวศูนย์ดาราศาสตร์สิรินทร ดูท้องฟ้าจำลอง

&39;&39;สิรินทร&39;&39; ลั่น ไม่เปลี่ยนขั้ว : เจาะลึกทั่วไทย (25 ม.ค. 64)


ONAIR: : เจาะลึกทั่วไทย (25 ม.ค. 64)
”สิรินทร” ลั่น ไม่เปลี่ยนขั้ว

เจาะลึกทั่วไทย inside Thailand : ทุกวันจันทร์ศุกร์ เวลา 8.00 น.
ทางช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30

&39;&39;สิรินทร&39;&39; ลั่น ไม่เปลี่ยนขั้ว : เจาะลึกทั่วไทย (25 ม.ค. 64)

รพ.สิรินทรขอโทษพยาบาลแรง


รพ.สิรินทรแจงเจ้าหน้าที่มูลนิธิปอเต็กตึ้งขอโทษพยาบาลพูดแรง ไม่มีเจตนาไม่รับผู้ป่วย ติดตามรายการ”รองอ๊อด สารคาม ออนทัวร์” ได้เลยครับ…

รพ.สิรินทรขอโทษพยาบาลแรง

UReview สาขาวิชาทันตสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สุพรรณบุรี สถาบันพระบรมราชชนก


อีกหนึ่งทางเลือกที่เป็นหลักสูตรทันตสาธารณสุข ผลิตทันตภิบาลที่เน้นในงานประเภทส่งเสริม ป้องกัน ได้แก่การ ตรวจฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ถอนฟันแบบไม่ยาก จบไปมีงานรองรับแน่นอน

ดำเนินงานโดย
ทีมงาน AdmissionPremium.com

สนใจรีวิวคณะสาขา ติดต่อทีมงานได้ที่
Tel : 021021000, 0626162526
Email : [email protected]

UReview สาขาวิชาทันตสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สุพรรณบุรี สถาบันพระบรมราชชนก

[Live] ทดลองนั่งรถไฟฟ้า สายสีน้ำเงิน 4 สถานี บางโพบางอ้อบางพลัดสิรินธร


4 ธ.ค. 62 วันแรกของการเปิดทดลองนั่งรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย 4 สถานี ได้แก่ สถานีบางโพ, สถานีบางอ้อ, สถานีบางพลัด, สถานีสิรินธร
.
จะเปิดให้บริการนั่งฟรี 4 สถานี ตั้งแต่วันที่ 4 ธ.ค. 6229 มี.ค. 63 ในช่วงเวลา 10.0016.00 น. และ 30 มี.ค. 63 เป็นต้นไปเปิดให้บริการในช่วงเวลาปกติ และเริ่มเก็บค่าโดยสาร
.
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก https://www.home.co.th/hometips/detail/95596

[Live] ทดลองนั่งรถไฟฟ้า สายสีน้ำเงิน 4 สถานี บางโพบางอ้อบางพลัดสิรินธร

ค่ายวิทยาศาสตร์@ศูนย์สิรินทร


See also  สูงวัยใจแซ่บ Ep 9 | บ้านพักคนชรา มีเงินเท่าไหร่ถึงอยู่ได้ | บ้านพัก คน ชรา ที่ ดี ที่สุด

ศูนย์สิรินทร แหล่งเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์

ค่ายวิทยาศาสตร์@ศูนย์สิรินทร

ศูนย์ฝึกสิรินทรครัฟปม


ศูนย์ฝึกสิรินทรครัฟปม

12 ที่พัก อุบลราชธานี บรรยากาศดี้ดี ใกล้จุดเช็คอินยอดฮิต


“อุบลราชธานี” ถือเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวระดับ Unseen อยู่หลายแห่งซึ่งบอกเลยว่าเราควรเก็บกระเป๋าไปสัมผัสด้วยตัวเองสักครั้งในชีวิตแล้วคุณจะรู้ว่าอีสานใต้บ้านเฮานั้นสวยงามขนาดไหน…
อ่านรีวิวเพิ่มเติมได้ที่ https://www.chillpainai.com/scoop/11251/

1.โรงแรม เดอ ลีท (de Lit Hotel)
ที่ตั้ง : 51 ซอยชยางกูร 22 ถนนชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ราคา : ราคา LowSeason เริ่มต้นตั้งแต่ 7501,150 บาท, HighSeason เริ่มต้นตั้งแต่ 9501,350 บาท(ราคาขึ้นอยู่กับประเภทห้องและช่วงเวลาเข้าพัก อาจแตกต่างกันไป โปรดสอบถามโรงแรมโดยตรง)
โทร : 0982799476
GPS : https://goo.gl/maps/z8WGMnqPGgvBPVPx9
FB : https://www.facebook.com/DelitUbon/
จองที่พักได้ที่ : https://sp.booking.com/hotel/th/delit.th.html?aid=1920092

2.เดอะกู๊สเฮาท์ อุบล (The Goose House Ubon) 
ที่ตั้ง : 19/3 ถ.สรรพสิทธ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ราคา : เริ่มต้น 300 บาท/ท่าน ไม่รวมอาหารเช้าสำหรับห้องรวม และ เริ่มต้น 1,200 บาท สำหรับห้องสวีท (ราคาขึ้นอยู่กับประเภทห้องและช่วงเวลาเข้าพัก อาจแตกต่างกันไป โปรดสอบถามโรงแรมโดยตรง)
โทร : 0656100572
GPS : https://goo.gl/maps/5Q53nXVM3h5tVphT8
จองที่พักได้ที่ : https://sp.booking.com/hotel/th/thegoosehouseubon.th.html?aid=1920092

3.ยู โฮเทล อุบลราชธานี (Yuu Hotel)
ที่ตั้ง : 179179/14 ถ.อุปราช ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราขธานี
ราคา : เริ่มต้น 690 1200 บาท (ราคาขึ้นอยู่กับประเภทห้องและช่วงเวลาเข้าพัก อาจแตกต่างกันไป โปรดสอบถามโรงแรมโดยตรง)
โทร : 0856141111
GPS : https://goo.gl/maps/X8SGRN5YZK3EgfbN6
FB : https://www.facebook.com/yuuhotelandcafe/
จองที่พักได้ที่ : https://sp.booking.com/hotel/th/buaboutique.th.html?aid=1920092

4.วี โฮเทล อุบลฯ (V Hotel Ubon) 
ที่ตั้ง : 63 ถนนแจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานีราคา : เริ่มต้นตั้งแต่ 8501,500 บาท (ราคาขึ้นอยู่กับประเภทห้องและช่วงเวลาเข้าพัก อาจแตกต่างกันไป โปรดสอบถามโรงแรมโดยตรง)
โทร : 0973344480, 0902704480, 045311993
GPS : https://goo.gl/maps/UT16hWH471mZhGvy6
จองที่พักได้ที่ : https://sp.booking.com/hotel/th/vhotelubonratchathani.th.html?aid=1920092

5.โรงแรมระพีพรรณ วิลล์ (Rapeepan Ville)
ที่ตั้ง : 9 ซอยสุขาอุปถัมภ์ 11 ถนนสุขาอุปถัมภ์  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ราคา :  เริ่มต้นตั้งแต่ 1,2003,500 บาท (ราคาขึ้นอยู่กับประเภทห้องและช่วงเวลาเข้าพัก อาจแตกต่างกันไป โปรดสอบถามโรงแรมโดยตรง)
โทร : 045312841, 087 4582700
GPS : https://goo.gl/maps/4AGiZGRuhZx7nfbQ8
จองที่พักได้ที่ : https://sp.booking.com/hotel/th/rapeepanville.th.html?aid=1920092

6.โรงแรมเดอพราวด์ (De’ Proud Hotel)
ที่ตั้ง : 2/4 ซ.ชยางกูร40 ถนนชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
ราคา : เริ่มต้น 850 บาท รวมอาหารเช้าหากไม่รวมอาหารเช้า ราคา 690 บาท (ราคาขึ้นอยู่กับประเภทห้องและช่วงเวลาเข้าพัก อาจแตกต่างกันไป โปรดสอบถามโรงแรมโดยตรง)
โทร : 045311164
GPS : https://goo.gl/maps/HuapAdfx4hmL59oT6
จองที่พักได้ที่ : https://sp.booking.com/hotel/th/deproudhotel.th.html?aid=1920092

7.Six.Eleven Ubon (หกสิบเอ็ด โฮเทล)
ที่ตั้ง : 33/1 ซ.สุขาอุปถมภ์ 11 ถ. สุขาอุปถัมภ์ อ. เมือง, ตัวเมืองอุบลราชธานี, อุบลราชธานี
ราคา : 500 บาททุกห้อง (ไม่มีอาหารเช้า)
เบอร์ติดต่อ : 0819666062 , 0862655959
Facebook : https://www.facebook.com/hotel611ubon
GPS : https://goo.gl/maps/ThnvW82AeMycgFCs9

8.อยู่ด้วยกัน การ์เด้น โฮม (U Duay Gan Garden Home)
ที่ตั้ง : 7/1 เทศบาล 13 ตำบลวารินชำราบ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ราคา : เริ่มต้น 7901,290 บาท
เบอร์ติดต่อ : 0918359784
Facebook : https://www.facebook.com/uduayganubon/
GPS : https://goo.gl/maps/j49FeCtFf4ipeKH6A
จองที่พักได้ที่ : https://sp.booking.com/hotel/th/uduaygangardenhome.th.html?aid=1920092

9.เดอะ กู๊ส ฟาร์มสเตย์ แอนด์ คาเฟ่ (The Goose Farm Stay & Cafe) 
ที่ตั้ง : 100/12 บ้านนาอาลอน ต.พะลาน  อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี
ราคา : เริ่มต้น 800 บาท รวมอาหารเช้า (ราคาขึ้นอยู่กับประเภทห้องและช่วงเวลาเข้าพัก อาจแตกต่างกันไป โปรดสอบถามโรงแรมโดยตรง)
โทร : 0651635964
GPS :  https://goo.gl/maps/xv6dpv2exzPcYW5Q8

See also  สิทธิประโยชน์ของคนพิการในหลักประกันสุขภาพ (บัตรทองสำหรับคนพิการ) | บัตร ทอง คน พิการ | รวมเพลงเพราะที่สุด

10.บลูมูล ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อุบลราชธานี 
ที่ตั้ง :  250 หมู่.5 ต.ทรายมูล อ.พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานีเบอร์ติดต่อ : 045959889 , 0610212525 , 0862222384 
ราคา : เริ่มต้น 1,500 บาท (ราคาในแต่ละช่วงไม่เท่ากัน สามารถสอบถามราคาได้จากที่พักโดยตรงค่ะ) 
Line : @bluemoonriverside
GPS : https://g.page/bluemoonriverside?share 

11.เรือนกะยอม เฮ้าส์ แอนด์ รีสอร์ท (Kayom House & Resort) 
ที่ตั้ง :  134 หมู่ 4 ถนนบ้านตามุย ตำบลห้วยไผ่ อำเภอโขงเจียม อุบลราชธานี 
ราคา : เริ่มต้น 1,300 2,500 บาท
เบอร์ติดต่อ : 0836629624
GPS : https://goo.gl/maps/6LZGaPPfjYYVAFo98 
Website : http://www.kayomhouse.com/new/ 

12.แลโขง ริเวอร์ รีสอร์ท (Laekhong River Resort)
ที่ตั้ง : 6/3 บ้านหนองวิไล ถ.วิศิษฐ์ศรี ตำบล เขมราฐ อำเภอเขมราฐ จ.อุบลราชธานี
ราคา : เริ่มต้น 690 2,500 บาท(ราคาขึ้นอยู่กับประเภทห้องและช่วงเวลาเข้าพัก อาจแตกต่างกันไป โปรดสอบถามโรงแรมโดยตรง)
โทร : 045491501, 0892129020
GPS : https://goo.gl/maps/ryYXR35bHMfvmwi8A

ที่พักอุบลราชธานี อุบลราชธานี

ติดตาม ” ชิลไปไหน ” ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ที่
📌Website : https://www.chillpainai.com/
📌 IG : instagram.com/chillpainai
📌 Twitter : twitter.com/chillpainai
📌Facebook : https://www.facebook.com/Chillpainai/
🔰ดูวอเชอร์ที่พักทั่วไทยได้ที่นี่ http://bit.ly/ChillMarketFB

12 ที่พัก อุบลราชธานี บรรยากาศดี้ดี ใกล้จุดเช็คอินยอดฮิต

คาราบาว ผู้ปิดทองหลังพระ (Official Music Video)


เพลง : ผู้ปิดทองหลังพระ
ศิลปิน : คาราบาว
อัลบั้ม : กำลังใจคาราบาว 30 ปี

เนื้อเพลง

เมื่อมายุ 19 พรรษา ทวยไทยทั่วหล้ากราบบังคมทูล
โดยบุญญาบารมีเป็นที่ตั้ง ถึงกระนั้นยังไม่พอ
พระราชกรณียกิจ หนักหน่วงเหน็ดเหนื่อยปานใดไม่ท้อ
ประเทศไทยมีวันนี้หนอ ก็ใครเล่าพระเจ้าแผ่นดิน
พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครได้เห็นได้ยิน
ก็ใครหนอใครดวงใจใฝ่ถวิล เป็นผู้ปิดทองหลังพระ
ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ
65 ปี ทำเพื่อราษฏร์ ทวยไทยทั้งชาติสมควรภาคภูมิ
มีพระมหากษัตริย์เฝ้าคอยห่วงใย ทุ่มเทพระวรกายเพื่อเรา
ค้นคิดแนวทางพระราชดำริ ตลอดการครองราชย์อันยืนยาว
ในน้ำมีปลาในนามีข้าว ล้นเกล้าชาวไทยมีพระองค์ท่าน
พระองค์ทรงเสียสละเพียงไหน มีใครเห็นใจสงสาร
ก็ใครหนอใครค่ำเช้าเฝ้าทรงงาน เป็นผู้ปิดทองหลังพระ
ผู้ปิดทองหลังพระ ผู้ปิดทองหลังพระ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย เป็นดวงใจของแผ่นดิน
ทรงสถิตย์เหนือเกล้าชาวไทย ศูนย์รวมใจแผ่นดิน

(ซ้ำ )

ศูนย์ดวงใจแผ่นดิน

(ซ้ำ )

ศูนย์รวมพลังแห่งแผ่นดิน

ผู้ปิดทองหลังพระ คาราบาว Carabao

【 ช่องทางติดตามข่าวสาร วงคาราบาว 】
Line ► @CarabaoOfficial หรือคลิก http://line.me/ti/p/%40carabaoofficial
Facebook ► http://www.facebook.com/carabaoofficial/
TikTok ► https://vt.tiktok.com/ZSJYtj9E6/

Apple Music & iTunes :
Carabao Essentials Playlist ► https://music.apple.com/th/playlist/carabaoessentials/pl.f9b46f601f53442385224df14d9ca9ef
Carabao Artist Profile ► https://music.apple.com/th/artist/carabao/250982691

คาราบาว ผู้ปิดทองหลังพระ (Official Music Video)

น้องนาวาก่อนพบหมอ ที่ศูนย์สิรินทรEP17 น้องนาวา วิถีเด็กออทิสติก


น้องนาวาก่อนพบหมอ ที่ศูนย์สิรินทรEP17 น้องนาวา วิถีเด็กออทิสติก

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่ U-Review สาขาวิชาทันตสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สุพรรณบุรี สถาบันพระบรมราชชนก.

U-Review สาขาวิชาทันตสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สุพรรณบุรี สถาบันพระบรมราชชนก

U-Review สาขาวิชาทันตสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สุพรรณบุรี สถาบันพระบรมราชชนก

แลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ ศูนย์ สิริ น ทร

สามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่นี่: ดูข้อมูลเพิ่มเติมที่นี่

>>https://aseanseafoodexpo.com/ เราหวังว่าข้อมูลนี้จะมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับคุณ ขอบคุณมากที่รับชม.

#UReview #สาขาวชาทนตสาธารณสข #วทยาลยการสาธารณสขสรนธร #สพรรณบร #สถาบนพระบรมราชชนก

[vid_tags]

U-Review สาขาวิชาทันตสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สุพรรณบุรี สถาบันพระบรมราชชนก

ศูนย์ สิริ น ทร.

2 thoughts on “U-Review สาขาวิชาทันตสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร สุพรรณบุรี สถาบันพระบรมราชชนก | ศูนย์ สิริ น ทร | รวมเพลงเพราะที่สุด”

 1. Heya! I realize this is somewhat off-topic however I had to ask.
  Does operating a well-established blog like yours require
  a massive amount work? I am completely new
  to operating a blog however I do write in my journal on a daily basis.

  I’d like to start a blog so I can easily share my personal
  experience and feelings online. Please let me know if you have any ideas
  or tips for new aspiring bloggers. Appreciate it!

Leave a Reply

Your email address will not be published.