Home » vdo แนะนำสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ v 2 | สถาบันสิรินธร | รวมเพลงเพราะที่สุด

vdo แนะนำสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ v 2 | สถาบันสิรินธร | รวมเพลงเพราะที่สุด

[penci_button link=”#” text_color=”#000000″]ชมวิดีโอโดยละเอียดด้านล่าง[/penci_button]

Table of Contents

แนะนำสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ (ไทย)


วิดีโอแนะนำสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
ในเวอร์ชั่น ภาษาไทย ปี 2563

แนะนำสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ (ไทย)

แนะนำ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก


วิดีโอแนะนำ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

แนะนำ กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก

แนะนำ งานกายภาพบำบัด


วิดีโอแนะนำ งานกายภาพบำบัด
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

แนะนำ งานกายภาพบำบัด

VTR ประชาสัมพันธ์สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ


See also  เกร็ดความรู้คู่สุขภาพ | การรักษาผู้ป่วยมะเร็งตับโดยไม่ต้องผ่าตัด | ยารักษามะเร็งตับ

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ เป็นศูนย์วิชาการและศูนย์บริการเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูในสังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ก่อตั้งขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือและส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการในประเทศไทย โดยในปี ๒๕๓๑ ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ มีฐานะเป็นกองหนึ่งของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข มีที่ทำการชั่วคราวอยู่ที่ชั้น ๔ ตึกสถาบันทันตกรรม และในปี ๒๕๓๓ ได้เริ่มก่อสร้างศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ โดยได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิสายใจไทย สถาบัน National Rehabilitation Center for the Disabled (NRCD) แห่งประเทศญี่ปุ่น และกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๔ ได้รับพระราชทานนาม “ศูนย์สิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ” และเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖ ได้พระราชทานพระราชานุญาตเปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ” โดยต่อมาได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๘
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ มีภารกิจหลักในการดูแลสุขภาพคนพิการ ทั้งด้านการให้บริการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ การศึกษา วิจัย พัฒนา ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมายจากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ยังมียุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนาระบบฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของคนพิการ ครอบครัว ชุมชน และสังคม เพื่อให้คนพิการในระยะเฉียบพลันและกึ่งเฉียบพลันได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ สามารถกลับมาพึ่งพาตนเองและเป็นต่อสังคมได้ หากได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพที่เหมาะสม
วิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรนำด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ระดับสากล มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน”

VTR ประชาสัมพันธ์สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

แนะนำ งานศูนย์สาธิตอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ


See also  Rent Boat or Yacht in Pattaya - Private Yacht charters in Pattaya - Pattaya Boat Hire | weekend yacht hire pattaya

วิดีโอแนะนำ งานศูนย์สาธิตอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ
สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

แนะนำ งานศูนย์สาธิตอุปกรณ์เครื่องช่วยคนพิการ

vdo แนะนำสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ v 2


เป็นกันเอง กับ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ตอนที่1


พบกับเรื่องราวที่น่าสนใจพร้อมร่วมพูดคุยอย่าง “เป็นกันเอง” ได้ทุกวันอาทิตย์ เวลา17.3017.55 น. ทางช่อง NBT2HD และ YouTube / “รายการเป็นกันเอง” ออกอากาศวันที่19 พฤษภาคม 2562

เป็นกันเอง กับ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ตอนที่1

เปิดตัว "นวัตกรรมหุ่นยนต์ช่วยเดิน" เพื่อผู้พิการ


สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์ นำนวัตกรรมเทคโนโลยีมารักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ หรือที่เรียกว่า หุ่นยนต์ฝึกเดิน หรือ โลโคแมท เพื่อช่วยให้คนพิการมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

เปิดตัว "นวัตกรรมหุ่นยนต์ช่วยเดิน" เพื่อผู้พิการ

OPEN HOUSE สถาบันสิรินธรฯ


See also  3 ขั้นตอน การขอรับเบี้ยคนพิการ | หนังสือ รับรอง ความ พิการ | รวมเพลงเพราะที่สุด

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข มอบของขวัญให้ผู้พิการเข้าถึงสิทธิ์และสวัสดิการด้านสุขภาพจุดเดียว “ศูนย์บริการคนพิการแบบเบ็ดเสร็จ” พร้อมเปิดงาน Open house “สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ” ต้นแบบบริการด้านเวชกรรมฟื้นฟู

OPEN HOUSE สถาบันสิรินธรฯ

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ


สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
(Sirindhorn National Medical Rehabilitation Institute)
เป็นศูนย์วิชาการ สังกัดกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ก่อตั้งเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2534 โดยพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปัจจุบันสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ ได้พัฒนาตนเองให้ก้าวสู่การ “เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ที่มีสมรรถนะสูง มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของคนพิการและผู้ป่วย โดยการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน”

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ

รูปภาพที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ vdo แนะนำสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ v 2.

vdo แนะนำสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ v 2

บทช่วยสอนที่เกี่ยวข้องกับหมวดหมู่ สถาบันสิรินธร

สามารถดูข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่นี่: อัปเดตข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมที่นี่

>>Future-user เราหวังว่าข้อมูลนี้จะมีคุณค่าอย่างยิ่งสำหรับคุณ ขอบคุณมากที่รับชม.

#vdo #แนะนำสถาบนสรนธรเพอการฟนฟฯ

[vid_tags]

vdo แนะนำสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ v 2

สถาบันสิรินธร.

1 thought on “vdo แนะนำสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูฯ v 2 | สถาบันสิรินธร | รวมเพลงเพราะที่สุด”

  1. 330939 888189For anybody who is considering about external complications, sometimes be tough amaze those to realize to produce just a single weed in this quite flowing usually requires eleven liters concerning gasoline to. dc free of charge mommy weblog giveaways family trip home gardening residence power wash baby laundry detergent 810167

Leave a Reply

Your email address will not be published.